کدام یک؛ دانشگاه فرهنگیان یا تربیت معلم؟

کدام یک؛ دانشگاه فرهنگیان یا تربیت معلم؟

چرا دانشگاه فرهنگیان؟ چرا تربیت معلم نه، و دانشگاه فرهنگیان آری؟ مگر ما چه چیزی از تربیت معلم می‌خواستیم که نـتوانست برآورده سازد و اینک از دانشگاه فرهنگیان انتظار داریم که آن را تحقق بخشد؟

کدام یک؛ دانشگاه فرهنگیان یا تربیت معلم؟

(image)

چرا دانشگاه فرهنگیان؟ چرا تربیت معلم نه، و دانشگاه فرهنگیان آری؟ مگر ما چه چیزی از تربیت معلم می‌خواستیم که نـتوانست برآورده سازد و اینک از دانشگاه فرهنگیان انتظار داریم که آن را تحقق بخشد؟
کدام یک؛ دانشگاه فرهنگیان یا تربیت معلم؟

تلگرام

خرید غذا

ممکن است بپسندید...