اقتصاد مقاومتی در “خودرو” یعنی چه؟

اقتصاد مقاومتی در “خودرو” یعنی چه؟
یک کارشناس صنعت خودرو “تولید خودروی با کیفیت که رضایت مصرف‌کننده ایرانی را جلب کند” معنای تحقق اقتصاد مقاومتی در این صنعت توصیف کرد.

اقتصاد مقاومتی در “خودرو” یعنی چه؟

یک کارشناس صنعت خودرو “تولید خودروی با کیفیت که رضایت مصرف‌کننده ایرانی را جلب کند” معنای تحقق اقتصاد مقاومتی در این صنعت توصیف کرد.
اقتصاد مقاومتی در “خودرو” یعنی چه؟

اخبار دنیای دیجیتال

ماشین های جدید

ممکن است بپسندید...