زاینده‌رود ۱۶ فروردین به اصفهان می‌رسد

زاینده‌رود ۱۶ فروردین به اصفهان می‌رسد
‌رییس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان از بازگشایی آب زاینده‌رود خبر داد و گفت: آب مرحله سوم کشت غله شرق اصفهان در تاریخ 16 فروردین به شهر اصفهان خواهد رسید.

زاینده‌رود ۱۶ فروردین به اصفهان می‌رسد

‌رییس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان از بازگشایی آب زاینده‌رود خبر داد و گفت: آب مرحله سوم کشت غله شرق اصفهان در تاریخ 16 فروردین به شهر اصفهان خواهد رسید.
زاینده‌رود ۱۶ فروردین به اصفهان می‌رسد

مرجع سلامتی

سپهر نیوز

ممکن است بپسندید...