ستاد راهبردی استقرار سیاست های اقتصاد مقاومتی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز تشکیل می شود

ستاد راهبردی استقرار سیاست های اقتصاد مقاومتی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز تشکیل می شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری و به منظور تقویت هماهنگی ها و همکاریهای بین بخشی و فرابخشی و نیز رصد دوره ای پیشرفت اقدامات در این حوزه ها، ستاد راهبری استقرار سیاست های اقتصاد مقاومتی در دانشگاه تشکیل می شود.

ستاد راهبردی استقرار سیاست های اقتصاد مقاومتی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز تشکیل می شود

(image)

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری و به منظور تقویت هماهنگی ها و همکاریهای بین بخشی و فرابخشی و نیز رصد دوره ای پیشرفت اقدامات در این حوزه ها، ستاد راهبری استقرار سیاست های اقتصاد مقاومتی در دانشگاه تشکیل می شود.
ستاد راهبردی استقرار سیاست های اقتصاد مقاومتی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز تشکیل می شود

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...