تفکر لیبرالی دنبال ترویج «ما نمی‌توانیم» در عرصه علمی کشور است/ آقایان مسئول! اگر نمی‌توانستیم چرا یکبار توانستیم؟

تفکر لیبرالی دنبال ترویج «ما نمی‌توانیم» در عرصه علمی کشور است/ آقایان مسئول! اگر نمی‌توانستیم چرا یکبار توانستیم؟

یکی از اعضای هیات علمی خراسان شمالی گفت: جریانی مراکز علمی ما را مدیریت می‌کند که اعتقادی به خودباوری در تولید علم ندارد و بدنبال ترویج «ما نمی‌توانیم» در عرصه علمی کشور است.

تفکر لیبرالی دنبال ترویج «ما نمی‌توانیم» در عرصه علمی کشور است/ آقایان مسئول! اگر نمی‌توانستیم چرا یکبار توانستیم؟

(image)

یکی از اعضای هیات علمی خراسان شمالی گفت: جریانی مراکز علمی ما را مدیریت می‌کند که اعتقادی به خودباوری در تولید علم ندارد و بدنبال ترویج «ما نمی‌توانیم» در عرصه علمی کشور است.
تفکر لیبرالی دنبال ترویج «ما نمی‌توانیم» در عرصه علمی کشور است/ آقایان مسئول! اگر نمی‌توانستیم چرا یکبار توانستیم؟

بک لینک

ممکن است بپسندید...