آمریکا بر سر دو راهی یکجانبه‌گرایی یا چندجانبه‌گرایی

آمریکا بر سر دو راهی یکجانبه‌گرایی یا چندجانبه‌گرایی
«آمریکا بعنوان یک کشور قدرتمند اقتصادی همواره اصرار داشته است که از اقتصاد و تجارت بعنوان ابزاری برای پیشبرد سیاست خارجی خود استفاده نماید و در این راه ابایی نیز در اتخاذ سیاست‌های یکجانبه نداشته است. ریشه اتخاذ سیاست‌های تحریمی فراملی و مجازات کشورهایی که بر خلاف سیاست آمریکا با کشورهای مخالف آمریکا روابط اقتصادی و مالی داشته باشند، در همین امر نهفته است.»

آمریکا بر سر دو راهی یکجانبه‌گرایی یا چندجانبه‌گرایی

«آمریکا بعنوان یک کشور قدرتمند اقتصادی همواره اصرار داشته است که از اقتصاد و تجارت بعنوان ابزاری برای پیشبرد سیاست خارجی خود استفاده نماید و در این راه ابایی نیز در اتخاذ سیاست‌های یکجانبه نداشته است. ریشه اتخاذ سیاست‌های تحریمی فراملی و مجازات کشورهایی که بر خلاف سیاست آمریکا با کشورهای مخالف آمریکا روابط اقتصادی و مالی داشته باشند، در همین امر نهفته است.»
آمریکا بر سر دو راهی یکجانبه‌گرایی یا چندجانبه‌گرایی

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...