۱۳ فروردین، روز احترام به طبیعت

۱۳ فروردین، روز احترام به طبیعت

۱۳ فروردین ماه روز طبیعت نامگذاری شده است اما اگر یک روز بعد از روز طبیعت به محیط زیست سری بزنید شاهد تناقض این روز با نامش خواهید بود زیرا …

۱۳ فروردین، روز احترام به طبیعت

(image)

۱۳ فروردین ماه روز طبیعت نامگذاری شده است اما اگر یک روز بعد از روز طبیعت به محیط زیست سری بزنید شاهد تناقض این روز با نامش خواهید بود زیرا …
۱۳ فروردین، روز احترام به طبیعت

ممکن است بپسندید...