چهل سالگی اپل!

چهل سالگی اپل!
شرکت اپل اول آوریل 40 ساله شد. این شرکت فعالیت خود را در سال 1976 درگاراژی خانگی آغاز و در چهار دهه دنیای ارتباطات را سخت متحول کرد.

چهل سالگی اپل!

شرکت اپل اول آوریل 40 ساله شد. این شرکت فعالیت خود را در سال 1976 درگاراژی خانگی آغاز و در چهار دهه دنیای ارتباطات را سخت متحول کرد.
چهل سالگی اپل!

بک لینک

ممکن است بپسندید...