امینی: کمیسیون حقوقی مجلس ارتباطش را با جامعه حقوقی افزایش دهد

امینی: کمیسیون حقوقی مجلس ارتباطش را با جامعه حقوقی افزایش دهد
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه عملکرد کمیسیون حقوقی مجلس عملکرد ضعیفی نبوده است، گفت: رای مردم در هفتم اسفند ماه سال 94، معنادار بود که به طور طبیعی، انتظار ما را از کمیسیون حقوقی مجلس آینده نسبت به کمیسیون‌های قبلی افزایش داده است.

امینی: کمیسیون حقوقی مجلس ارتباطش را با جامعه حقوقی افزایش دهد

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه عملکرد کمیسیون حقوقی مجلس عملکرد ضعیفی نبوده است، گفت: رای مردم در هفتم اسفند ماه سال 94، معنادار بود که به طور طبیعی، انتظار ما را از کمیسیون حقوقی مجلس آینده نسبت به کمیسیون‌های قبلی افزایش داده است.
امینی: کمیسیون حقوقی مجلس ارتباطش را با جامعه حقوقی افزایش دهد

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...