تلگرام قربانی گرفت؛ دو کودک قربانی حواس پرتی مادر شدند

تلگرام قربانی گرفت؛ دو کودک قربانی حواس پرتی مادر شدند

دو کودک به خاطر حواس پرتی مادر دچار سوختگی شده و جانشان را از دست دادند.

تلگرام قربانی گرفت؛ دو کودک قربانی حواس پرتی مادر شدند

(image)

دو کودک به خاطر حواس پرتی مادر دچار سوختگی شده و جانشان را از دست دادند.
تلگرام قربانی گرفت؛ دو کودک قربانی حواس پرتی مادر شدند

بک لینک

ممکن است بپسندید...