هر کس با قدرت دفاعی مخالفت کند با امنیت کشور بازی کرده است

هر کس با قدرت دفاعی مخالفت کند با امنیت کشور بازی کرده است
وزیر پیشین دفاع می‌گوید مخالفت با قدرت دفاعی بازی با کیان و امنیت کشور است.

هر کس با قدرت دفاعی مخالفت کند با امنیت کشور بازی کرده است

وزیر پیشین دفاع می‌گوید مخالفت با قدرت دفاعی بازی با کیان و امنیت کشور است.
هر کس با قدرت دفاعی مخالفت کند با امنیت کشور بازی کرده است

بک لینک

ممکن است بپسندید...