اعطای حق انتخاب به مهمانداران ایرفرانس برای حضور در پروازهای ایران

اعطای حق انتخاب به مهمانداران ایرفرانس برای حضور در پروازهای ایران

مدیریت شرکت هواپیمایی ایرفرانس بعد از نشست امروز با نمایندگان مهمانداران و خدمه این شرکت پرواز به آنها برای حضور در پروازهای این شرکت به سمت ایران حق انتخاب داد.

اعطای حق انتخاب به مهمانداران ایرفرانس برای حضور در پروازهای ایران

(image)

مدیریت شرکت هواپیمایی ایرفرانس بعد از نشست امروز با نمایندگان مهمانداران و خدمه این شرکت پرواز به آنها برای حضور در پروازهای این شرکت به سمت ایران حق انتخاب داد.
اعطای حق انتخاب به مهمانداران ایرفرانس برای حضور در پروازهای ایران

ممکن است بپسندید...