درآمد پایدار مالیاتی از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی است

درآمد پایدار مالیاتی از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی است

رئیس کل سازمان مالیاتی در اولین جلسه شورای مدیران مالیاتی سراسر کشور گفت : جهت گیری نظام مالیاتی در سال جاری، اقدام و عمل مبتنی بر عدالت و تعامل با مردم است.

درآمد پایدار مالیاتی از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی است

(image)

رئیس کل سازمان مالیاتی در اولین جلسه شورای مدیران مالیاتی سراسر کشور گفت : جهت گیری نظام مالیاتی در سال جاری، اقدام و عمل مبتنی بر عدالت و تعامل با مردم است.
درآمد پایدار مالیاتی از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی است

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...