فعالیت های دانشگاه تهران در سال ۹۴ در یک نگاه

فعالیت های دانشگاه تهران در سال ۹۴ در یک نگاه

دانشگاه تهران در سال ۹۴ فعالیت های مختلفی در همه زمینه ها داشته است. با آغاز سال جدید؛ بد نیست نگاهی گذرا به این فعالیت ها داشته باشیم.

فعالیت های دانشگاه تهران در سال ۹۴ در یک نگاه

(image)

دانشگاه تهران در سال ۹۴ فعالیت های مختلفی در همه زمینه ها داشته است. با آغاز سال جدید؛ بد نیست نگاهی گذرا به این فعالیت ها داشته باشیم.
فعالیت های دانشگاه تهران در سال ۹۴ در یک نگاه

ممکن است بپسندید...