مجلس باید برای اعتبارنامه منتخبان اعمال نظر کند نه شورای نگهبان

مجلس باید برای اعتبارنامه منتخبان اعمال نظر کند نه شورای نگهبان

محمدحسین مقیمی گفت: شورای نگهبان در مورد همه داوطلبان نظر نهایی خود را داده است و اگر پس از انتخابات در مورد صلاحیت فردی بحثی وجود دارد مجلس باید در تایید اعتبارنامه این داوطلب اعمال نظر کند نه شورای نگهبان.

مجلس باید برای اعتبارنامه منتخبان اعمال نظر کند نه شورای نگهبان

(image)

محمدحسین مقیمی گفت: شورای نگهبان در مورد همه داوطلبان نظر نهایی خود را داده است و اگر پس از انتخابات در مورد صلاحیت فردی بحثی وجود دارد مجلس باید در تایید اعتبارنامه این داوطلب اعمال نظر کند نه شورای نگهبان.
مجلس باید برای اعتبارنامه منتخبان اعمال نظر کند نه شورای نگهبان

ممکن است بپسندید...