وظیفه دانشگاه تبیین مفهوم یگانه از اقتصاد مقاومتی است

وظیفه دانشگاه تبیین مفهوم یگانه از اقتصاد مقاومتی است
رئیس دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به ملزومات تحقق اقتصاد مقاومتی، هدف شعار امسال را نیازمند تبیین مفهوم دانست و تأکید کرد که وظیفه دانشگاه تبیین مفهوم این شعار است.

وظیفه دانشگاه تبیین مفهوم یگانه از اقتصاد مقاومتی است

رئیس دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به ملزومات تحقق اقتصاد مقاومتی، هدف شعار امسال را نیازمند تبیین مفهوم دانست و تأکید کرد که وظیفه دانشگاه تبیین مفهوم این شعار است.
وظیفه دانشگاه تبیین مفهوم یگانه از اقتصاد مقاومتی است

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...