طلای سیاه دوسوم سرمایه‌هایش را از دست داد

طلای سیاه دوسوم سرمایه‌هایش را از دست داد
شاید بتوان بیشترین واکنش در ناهماهنگی اوپکی‌ها و در نتیجه‌ آن کاهش ارزش نفت را در حجم جذب سرمایه از سوی کشورهای عضو در صنایع بالادستی نفتی دید، آنچه بر اساس نمودارها حاکی از سقوط سرمایه‌گذاری در این بخش به یک سوم طی تنها یک سال است.

طلای سیاه دوسوم سرمایه‌هایش را از دست داد

شاید بتوان بیشترین واکنش در ناهماهنگی اوپکی‌ها و در نتیجه‌ آن کاهش ارزش نفت را در حجم جذب سرمایه از سوی کشورهای عضو در صنایع بالادستی نفتی دید، آنچه بر اساس نمودارها حاکی از سقوط سرمایه‌گذاری در این بخش به یک سوم طی تنها یک سال است.
طلای سیاه دوسوم سرمایه‌هایش را از دست داد

بک لینک

ممکن است بپسندید...