تبعیض بین کارانه پزشکان و پرستاران/ ۳۰۰ هزار تومان کجا و ۳۰ میلیون کجا

تبعیض بین کارانه پزشکان و پرستاران/ ۳۰۰ هزار تومان کجا و ۳۰ میلیون کجا

قائم مقام سازمان نظام پرستاری گفت: آنچه پرستاران را رنج می‌دهد بی‌عدالتی در دریافت حقوق و کارانه است و وزارت بهداشت به جای فرافکنی و مقایسه حقوق پرستاران با سایر گروه‌ها بهتر است به بحث عدالت در سلامت بپردازد.

تبعیض بین کارانه پزشکان و پرستاران/ ۳۰۰ هزار تومان کجا و ۳۰ میلیون کجا

(image)

قائم مقام سازمان نظام پرستاری گفت: آنچه پرستاران را رنج می‌دهد بی‌عدالتی در دریافت حقوق و کارانه است و وزارت بهداشت به جای فرافکنی و مقایسه حقوق پرستاران با سایر گروه‌ها بهتر است به بحث عدالت در سلامت بپردازد.
تبعیض بین کارانه پزشکان و پرستاران/ ۳۰۰ هزار تومان کجا و ۳۰ میلیون کجا

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...