روایتی از محسن رضایی درباره شهید صیادشیرازی

روایتی از محسن رضایی درباره شهید صیادشیرازی
به اداره عملیات سپاه رفتم و ایشان(صیادشیرازی) را در حالی دیدم که روی کالک(نقشه) عملیاتی نشسته و منطقه کردستان را با ماژیک مشخص می‌کنند. قرار بود ایشان به عنوان فرمانده منطقه شمال غرب منصوب شود که البته با مخالفت بنی‌صدر روبرو شد. او معتقد بود که اینها صیاد شیرازی را به من تحمیل می‌کنند.

روایتی از محسن رضایی درباره شهید صیادشیرازی

به اداره عملیات سپاه رفتم و ایشان(صیادشیرازی) را در حالی دیدم که روی کالک(نقشه) عملیاتی نشسته و منطقه کردستان را با ماژیک مشخص می‌کنند. قرار بود ایشان به عنوان فرمانده منطقه شمال غرب منصوب شود که البته با مخالفت بنی‌صدر روبرو شد. او معتقد بود که اینها صیاد شیرازی را به من تحمیل می‌کنند.
روایتی از محسن رضایی درباره شهید صیادشیرازی

بک لینک رنک 4

ممکن است بپسندید...