برای استاد نادیده‌ام!

برای استاد نادیده‌ام!

و من آنقدر حقیر و کوچک و بی توفیق بوده ام که حتی در ایام حیات تان توفیق حضور نداشته و در آن هوا نفس نزدم!

برای استاد نادیده‌ام!

(image)

و من آنقدر حقیر و کوچک و بی توفیق بوده ام که حتی در ایام حیات تان توفیق حضور نداشته و در آن هوا نفس نزدم!
برای استاد نادیده‌ام!

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...