این گروه را دیگر نمی‌توان نادیده گرفت!

این گروه را دیگر نمی‌توان نادیده گرفت!
«با تجربه‌ای که در 19 ماه گذشته پیدا کرده‌ایم، بعد از ما هر کسی با هر نوع نگرشی روی کار بیاید با استناد به آمارهای نه صرفا کیفی، بلکه کمی هم نمی‌تواند سینمای «هنر و تجربه» را نادیده بگیرد.»

این گروه را دیگر نمی‌توان نادیده گرفت!

«با تجربه‌ای که در 19 ماه گذشته پیدا کرده‌ایم، بعد از ما هر کسی با هر نوع نگرشی روی کار بیاید با استناد به آمارهای نه صرفا کیفی، بلکه کمی هم نمی‌تواند سینمای «هنر و تجربه» را نادیده بگیرد.»
این گروه را دیگر نمی‌توان نادیده گرفت!

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...