ترکان: احمدی‌نژاد مهره سوخته است

ترکان: احمدی‌نژاد مهره سوخته است
اکبر ترکان می‌گوید: مهم این است که تفکر احمدی‌نژادی در انتخابات حضور داشته باشد حال این که این تفکر را چه فردی نمایندگی کند، در درجه بعدی اهمیت قرار می‌گیرد.

ترکان: احمدی‌نژاد مهره سوخته است

اکبر ترکان می‌گوید: مهم این است که تفکر احمدی‌نژادی در انتخابات حضور داشته باشد حال این که این تفکر را چه فردی نمایندگی کند، در درجه بعدی اهمیت قرار می‌گیرد.
ترکان: احمدی‌نژاد مهره سوخته است

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...