سخنان وزیر دفاع درباره اظهارات دولتمردان آمریکایی

سخنان وزیر دفاع درباره اظهارات دولتمردان آمریکایی
وزیر دفاع گفت: اگر کری قدری تأمل کند دچار فراموشی و تحلیل غلط نخواهد شد.

سخنان وزیر دفاع درباره اظهارات دولتمردان آمریکایی

وزیر دفاع گفت: اگر کری قدری تأمل کند دچار فراموشی و تحلیل غلط نخواهد شد.
سخنان وزیر دفاع درباره اظهارات دولتمردان آمریکایی

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...