سرنوشت نامعلوم کارت‌های سوخت/ زنگنه دقیقاً دنبال چیست؟

سرنوشت نامعلوم کارت‌های سوخت/ زنگنه دقیقاً دنبال چیست؟

خواب و خیال‌های ژنرال نفتی دولت روحانی برای حذف کارت هوشمند سوخت، در تضاد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. افزایش مصرف، افزایش واردات و البته افزایش قاچاق؛ همه از نتایج ناگزیری است که اجرای نسخه‌ زنگنه در پی خواهد داشت.

سرنوشت نامعلوم کارت‌های سوخت/ زنگنه دقیقاً دنبال چیست؟

(image)

خواب و خیال‌های ژنرال نفتی دولت روحانی برای حذف کارت هوشمند سوخت، در تضاد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. افزایش مصرف، افزایش واردات و البته افزایش قاچاق؛ همه از نتایج ناگزیری است که اجرای نسخه‌ زنگنه در پی خواهد داشت.
سرنوشت نامعلوم کارت‌های سوخت/ زنگنه دقیقاً دنبال چیست؟

بک لینک قوی

ممکن است بپسندید...