محور چرخش ماه 5 درجه جابه‌جا شده است!

محور چرخش ماه 5 درجه جابه‌جا شده است!
تحقیقات جدید نشان می‌دهد که محور چرخش ماه در طول سه بیلیون سال گذشته، پنج درجه جابه‌جا شده است. محققان می‌گویند شواهد مربوط به این یافته را می‌توان در نحوه پراکنش یخ‌های باستانی ماه پیدا کرد.

محور چرخش ماه 5 درجه جابه‌جا شده است!

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که محور چرخش ماه در طول سه بیلیون سال گذشته، پنج درجه جابه‌جا شده است. محققان می‌گویند شواهد مربوط به این یافته را می‌توان در نحوه پراکنش یخ‌های باستانی ماه پیدا کرد.
محور چرخش ماه 5 درجه جابه‌جا شده است!

بک لینک رنک 4

ممکن است بپسندید...