اقتصاد مقاومتي در چالش فعاليت زودهنگام انتخاباتي

اقتصاد مقاومتي در چالش فعاليت زودهنگام انتخاباتي

نامگذاري سال ۹۵ به نام سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل از سوي مقام معظم رهبري پيام‌هاي فراواني را در خود دارد كه شايد پرداختن به تمام اينها در فضاي كم اين گزارش نگنجد، اما نگاهي كوتاه به عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي كشور در پيشبرد اقتصاد مقاومتي به خوبي مي‌تواند اين نكته را روشن كند…

اقتصاد مقاومتي در چالش فعاليت زودهنگام انتخاباتي

(image)

نامگذاري سال ۹۵ به نام سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل از سوي مقام معظم رهبري پيام‌هاي فراواني را در خود دارد كه شايد پرداختن به تمام اينها در فضاي كم اين گزارش نگنجد، اما نگاهي كوتاه به عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي كشور در پيشبرد اقتصاد مقاومتي به خوبي مي‌تواند اين نكته را روشن كند…
اقتصاد مقاومتي در چالش فعاليت زودهنگام انتخاباتي

بک لینک قوی

ممکن است بپسندید...