خسارت دوران احمدی‌نژاد از جنگ بیشتر بود

خسارت دوران احمدی‌نژاد از جنگ بیشتر بود
وزیر رفاه دولت نهم که نخستین وزیر برکنار شده از سوی محمود احمدی‌نژاد است انتقادهای فراوانی را به عملکرد وی دارد. به اعتقاد کاظمی آقای احمدی‌نژاد به ناچار وی را وارد سیستم کرد چون فرصتی نداشت و باید کاری می‌کرد تا دل نمایندگان مجلس را به دست بیاورد.

خسارت دوران احمدی‌نژاد از جنگ بیشتر بود

وزیر رفاه دولت نهم که نخستین وزیر برکنار شده از سوی محمود احمدی‌نژاد است انتقادهای فراوانی را به عملکرد وی دارد. به اعتقاد کاظمی آقای احمدی‌نژاد به ناچار وی را وارد سیستم کرد چون فرصتی نداشت و باید کاری می‌کرد تا دل نمایندگان مجلس را به دست بیاورد.
خسارت دوران احمدی‌نژاد از جنگ بیشتر بود

بک لینک رنک 7

ممکن است بپسندید...