شکل گیری توهم توطئه د ر ایران نتیجه عقب ماندگی علمی و سیاسی ماست

شکل گیری توهم توطئه د ر ایران نتیجه عقب ماندگی علمی و سیاسی ماست
مناظره صادق زیباکلام استاد دانشگاه تهران و محمد علی رامین معاون مطبوعاتی دولت دهم در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با “موضوع توهم توطئه “، برگزار شد.

شکل گیری توهم توطئه د ر ایران نتیجه عقب ماندگی علمی و سیاسی ماست

مناظره صادق زیباکلام استاد دانشگاه تهران و محمد علی رامین معاون مطبوعاتی دولت دهم در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با “موضوع توهم توطئه “، برگزار شد.
شکل گیری توهم توطئه د ر ایران نتیجه عقب ماندگی علمی و سیاسی ماست

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...