قطع سهمیه سوخت خودروهای سنگین فاقد بیمه شخص ثالث

قطع سهمیه سوخت خودروهای سنگین فاقد بیمه شخص ثالث
معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت از قطع سهمیه خودروهای سنگین فاقد بیمه شخص ثالث خبر داد و افزود: سهمیه این خودروها قطع و یا به حداقل کاهش می یابد.

قطع سهمیه سوخت خودروهای سنگین فاقد بیمه شخص ثالث

معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت از قطع سهمیه خودروهای سنگین فاقد بیمه شخص ثالث خبر داد و افزود: سهمیه این خودروها قطع و یا به حداقل کاهش می یابد.
قطع سهمیه سوخت خودروهای سنگین فاقد بیمه شخص ثالث

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...