گفت‌وگو با مدیرمسوولی که به مرگ مجله‌اش رضایت داد

گفت‌وگو با مدیرمسوولی که به مرگ مجله‌اش رضایت داد
مدیر مسوول و صاحب امتیاز مجله «صنعت سینما» که آخرین شماره‌اش فروردین ماه سال 95 منتشر شد، به بیان این مطلب پرداخت که به دنبال منتشر نشدن مجلات دولتی، رقابت سالمی بین نشریات بخش خصوصی پیش می‌آید.

گفت‌وگو با مدیرمسوولی که به مرگ مجله‌اش رضایت داد

مدیر مسوول و صاحب امتیاز مجله «صنعت سینما» که آخرین شماره‌اش فروردین ماه سال 95 منتشر شد، به بیان این مطلب پرداخت که به دنبال منتشر نشدن مجلات دولتی، رقابت سالمی بین نشریات بخش خصوصی پیش می‌آید.
گفت‌وگو با مدیرمسوولی که به مرگ مجله‌اش رضایت داد

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...