اروپا در مسیر بازگشت به ملی گرایی است

اروپا در مسیر بازگشت به ملی گرایی است

یکی از سیاستمداران حزب سوسیال دموکرات آلمان سیاست‌های دولت آلمان در چند سال اخیر را عامل قرار گرفتن اتحادیه اروپا در آستانه شکست ارزیابی کرد.

اروپا در مسیر بازگشت به ملی گرایی است

(image)

یکی از سیاستمداران حزب سوسیال دموکرات آلمان سیاست‌های دولت آلمان در چند سال اخیر را عامل قرار گرفتن اتحادیه اروپا در آستانه شکست ارزیابی کرد.
اروپا در مسیر بازگشت به ملی گرایی است

فروش بک لینک

خبرگزاری اصفحان

ممکن است بپسندید...