افزایش ۶۰ درصدی فروش ثروت ملی ایران زیر تدبیر حراج

افزایش ۶۰ درصدی فروش ثروت ملی ایران زیر تدبیر حراج

آمارهای مستند حاکی از آن است که در طول حدود دو ماه نخست لغو تحریم ها و در حالی کماکان محدودیت های سوئیفت، انتقال منابع ارزی، تامین بیمه کشتی‌های نفتکش پابرجا است حجم صادرات ثروت ملی ایران با تدبیر چوب حراج افزایش نزدیک به ۶۰ درصدی همراه شده است.

افزایش ۶۰ درصدی فروش ثروت ملی ایران زیر تدبیر حراج

(image)

آمارهای مستند حاکی از آن است که در طول حدود دو ماه نخست لغو تحریم ها و در حالی کماکان محدودیت های سوئیفت، انتقال منابع ارزی، تامین بیمه کشتی‌های نفتکش پابرجا است حجم صادرات ثروت ملی ایران با تدبیر چوب حراج افزایش نزدیک به ۶۰ درصدی همراه شده است.
افزایش ۶۰ درصدی فروش ثروت ملی ایران زیر تدبیر حراج

ممکن است بپسندید...