خیابان‌فروشی با روزی 30 میلیون تومان درآمد!

خیابان‌فروشی با روزی 30 میلیون تومان درآمد!
مدیرعامل شرکت شهربان شهرداری تهران می‌گوید در بررسی‌هایشان متوجه شده‌اند در هر منطقه تهران حدود 5 تا 15 نفر اقدام به «خیابان‌فروشی» برای دستفروشی و بساط‌گستری می‌کنند. به گفته او، درآمد این افراد در شب عید در برخی مناطق به «روزی 30 میلیون تومان» هم رسیده است.

خیابان‌فروشی با روزی 30 میلیون تومان درآمد!

مدیرعامل شرکت شهربان شهرداری تهران می‌گوید در بررسی‌هایشان متوجه شده‌اند در هر منطقه تهران حدود 5 تا 15 نفر اقدام به «خیابان‌فروشی» برای دستفروشی و بساط‌گستری می‌کنند. به گفته او، درآمد این افراد در شب عید در برخی مناطق به «روزی 30 میلیون تومان» هم رسیده است.
خیابان‌فروشی با روزی 30 میلیون تومان درآمد!

بک لینک رنک 3

عکس

ممکن است بپسندید...