شهرك استراتژيك «العيس» سوریه آزاد شد

شهرك استراتژيك «العيس» سوریه آزاد شد

رزمندگان مقاومت اسلامى نُجَباء از نخستين لحظات امروز با تدارك حمله اى همه جانبه به شهرك العيس و تپه هاى استراتژيك آن، بصورت كامل بر آن مسلط شدند.

شهرك استراتژيك «العيس» سوریه آزاد شد

(image)

رزمندگان مقاومت اسلامى نُجَباء از نخستين لحظات امروز با تدارك حمله اى همه جانبه به شهرك العيس و تپه هاى استراتژيك آن، بصورت كامل بر آن مسلط شدند.
شهرك استراتژيك «العيس» سوریه آزاد شد

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...