عزای یارانه جشن نشد

عزای یارانه جشن نشد
گرچه مجلس با پیشنهاد حذف سه دهک درآمدی و در مجموع 24 میلیون نفر از جمع یارانه بگیران، تصور می‌کند که حدود سه ماه دیگر به مشکلات مالی در پرداخت های نقدی پایان می‌دهد، اما آنطور که دولت هم تایید می‌کند تحقق چنین پیشنهاد و مصوبه‌ای بعید است، دولت اذعان کرده گروه های تعیین شده از سوی مجلس در حدود هفت میلیون نفر را در بر می گیرد نه 24 میلیون. در عین حال که تجربه قبلی حذف یارانه بگیران از حذف 24 میلیونی در سه ماه بسیار دور است.

عزای یارانه جشن نشد

گرچه مجلس با پیشنهاد حذف سه دهک درآمدی و در مجموع 24 میلیون نفر از جمع یارانه بگیران، تصور می‌کند که حدود سه ماه دیگر به مشکلات مالی در پرداخت های نقدی پایان می‌دهد، اما آنطور که دولت هم تایید می‌کند تحقق چنین پیشنهاد و مصوبه‌ای بعید است، دولت اذعان کرده گروه های تعیین شده از سوی مجلس در حدود هفت میلیون نفر را در بر می گیرد نه 24 میلیون. در عین حال که تجربه قبلی حذف یارانه بگیران از حذف 24 میلیونی در سه ماه بسیار دور است.
عزای یارانه جشن نشد

خرید بک لینک

خبرگزاری اصفحان

ممکن است بپسندید...