برگزاری هفتمین جشنواره ورزشی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

برگزاری هفتمین جشنواره ورزشی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

هفتمین جشنواره ورزشی دانشجویان (دختر-پسر) دانشگاه علوم پزشکی مشهد اردیبهشت ماه امسال برگزار می‌شود.

برگزاری هفتمین جشنواره ورزشی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

(image)

هفتمین جشنواره ورزشی دانشجویان (دختر-پسر) دانشگاه علوم پزشکی مشهد اردیبهشت ماه امسال برگزار می‌شود.
برگزاری هفتمین جشنواره ورزشی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

خبرگزاری اصفحان

ممکن است بپسندید...