چرا پاناما بهشت پول‌شویی دنیاست؟

چرا پاناما بهشت پول‌شویی دنیاست؟
شهرت این منطقه به «کانال» است؛ کانالی که دو اقیانوس را به هم وصل می‌کند، زمینی که کانال ارتباطی دو قاره آمریکای شمالی و جنوبی است، و البته، چرا که نه! کانالی که دریای پول‌های کثیف را به جریان پول تمیز، متصل می‌کند.

چرا پاناما بهشت پول‌شویی دنیاست؟

شهرت این منطقه به «کانال» است؛ کانالی که دو اقیانوس را به هم وصل می‌کند، زمینی که کانال ارتباطی دو قاره آمریکای شمالی و جنوبی است، و البته، چرا که نه! کانالی که دریای پول‌های کثیف را به جریان پول تمیز، متصل می‌کند.
چرا پاناما بهشت پول‌شویی دنیاست؟

فروش بک لینک

اسکای نیوز

ممکن است بپسندید...