ناکارآمدی مدیران جهاد کشاورزی تیشه به ریشه ی منابع آبی استان زده‌است

ناکارآمدی مدیران جهاد کشاورزی تیشه به ریشه ی منابع آبی استان زده‌است

سال های سال می شود که ناکارآمدی مدیران جهاد کشاورزی و ساختار کاملاً منفعل آب منطقه ای استان مرکزی دست به دست هم داده اند و تیشه ای نشات گرفته از سوء مدیریت مدیران نالایق را بر ریشه ی منابع آبی استان مرکزی زده اند.

ناکارآمدی مدیران جهاد کشاورزی تیشه به ریشه ی منابع آبی استان زده‌است

(image)

سال های سال می شود که ناکارآمدی مدیران جهاد کشاورزی و ساختار کاملاً منفعل آب منطقه ای استان مرکزی دست به دست هم داده اند و تیشه ای نشات گرفته از سوء مدیریت مدیران نالایق را بر ریشه ی منابع آبی استان مرکزی زده اند.
ناکارآمدی مدیران جهاد کشاورزی تیشه به ریشه ی منابع آبی استان زده‌است

خرید بک لینک

موسیقی

ممکن است بپسندید...