اختری: اقتصاد مقاومتی، شکننده و وابسته به سایر کشورها نیست

اختری: اقتصاد مقاومتی، شکننده و وابسته به سایر کشورها نیست
یک عضو شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، گفت: جامعه برای برپایی و قیام خود نیازمند مال و ثروت است، کسانی که به مال و ثروت جامعه خیانت کنند در اصل به قیام و برپایی یک ملت ضربه زده‌اند.

اختری: اقتصاد مقاومتی، شکننده و وابسته به سایر کشورها نیست

یک عضو شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، گفت: جامعه برای برپایی و قیام خود نیازمند مال و ثروت است، کسانی که به مال و ثروت جامعه خیانت کنند در اصل به قیام و برپایی یک ملت ضربه زده‌اند.
اختری: اقتصاد مقاومتی، شکننده و وابسته به سایر کشورها نیست

ممکن است بپسندید...