مرد مسکن و زن مسکون زندگی است/ فرزندآوری را پس از ازدواج به تاخیر نیندازید

مرد مسکن و زن مسکون زندگی است/ فرزندآوری را پس از ازدواج به تاخیر نیندازید

عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: زن و مرد بدون رسیدن به شناخت از یکدیگر نخواهند توانست زندگی را با تمام مواهب آن درک کنند، از این جهت دانستن این نکته که مرد مامن، مسکن، منزل و تکیه گاه و زن مسکون، تکیه خواه و آغوش پذیر است، دارای اهمیت می‌باشد.

مرد مسکن و زن مسکون زندگی است/ فرزندآوری را پس از ازدواج به تاخیر نیندازید

(image)

عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: زن و مرد بدون رسیدن به شناخت از یکدیگر نخواهند توانست زندگی را با تمام مواهب آن درک کنند، از این جهت دانستن این نکته که مرد مامن، مسکن، منزل و تکیه گاه و زن مسکون، تکیه خواه و آغوش پذیر است، دارای اهمیت می‌باشد.
مرد مسکن و زن مسکون زندگی است/ فرزندآوری را پس از ازدواج به تاخیر نیندازید

ممکن است بپسندید...