هشدار درمورد عقب‌نشینی دریای خزر

هشدار درمورد عقب‌نشینی دریای خزر

به باور دیرینه شناسان هزاران سال از روزهایی که امواج دریای خزر به دامنه کوه های البرز مرکزی برخورد می کرد، گذشته اما دیگر خبری از آن پهنه عظیم نیست و بزرگترین دریاچه شور جهان این روزها کیلومترها نسبت به دوران پیشین عقب نشینی کرده و ُشور (کوتاه) رفته است.

هشدار درمورد عقب‌نشینی دریای خزر

(image)

به باور دیرینه شناسان هزاران سال از روزهایی که امواج دریای خزر به دامنه کوه های البرز مرکزی برخورد می کرد، گذشته اما دیگر خبری از آن پهنه عظیم نیست و بزرگترین دریاچه شور جهان این روزها کیلومترها نسبت به دوران پیشین عقب نشینی کرده و ُشور (کوتاه) رفته است.
هشدار درمورد عقب‌نشینی دریای خزر

ماشین های جدید

ممکن است بپسندید...