واکنش پدرهمسر سیدحسن خمینی به فایل صوتی منتشرشده مرحوم منتظری

واکنش پدرهمسر سیدحسن خمینی به فایل صوتی منتشرشده مرحوم منتظری

موسوی بجنوردی گفت: سخنان آیت الله منتظرى ناشى از اطلاعات غلطى بوده که مغرضانه به ایشان منتقل شده بود، همانگونه که بعدا بسیارى از آنها براى ایشان هم معلوم شد.

واکنش پدرهمسر سیدحسن خمینی به فایل صوتی منتشرشده مرحوم منتظری

(image)

موسوی بجنوردی گفت: سخنان آیت الله منتظرى ناشى از اطلاعات غلطى بوده که مغرضانه به ایشان منتقل شده بود، همانگونه که بعدا بسیارى از آنها براى ایشان هم معلوم شد.
واکنش پدرهمسر سیدحسن خمینی به فایل صوتی منتشرشده مرحوم منتظری

دانلود نرم افزار جدید

ممکن است بپسندید...