رئیس دانشگاه آزاد همدان به دادگاه احضار شد

رئیس دانشگاه آزاد همدان به دادگاه احضار شد

دادستان همدان با اشاره به مراسم حاشیه‌ساز اخیر در دانشگاه آزاد همدان گفت: در همین رابطه سعید جامعه بزرگی، رئیس دانشگاه آزاد همدان به اتهام برپایی مجلس مبتذل در این دانشگاه به دادگاه احضار شد.

رئیس دانشگاه آزاد همدان به دادگاه احضار شد

(image)

دادستان همدان با اشاره به مراسم حاشیه‌ساز اخیر در دانشگاه آزاد همدان گفت: در همین رابطه سعید جامعه بزرگی، رئیس دانشگاه آزاد همدان به اتهام برپایی مجلس مبتذل در این دانشگاه به دادگاه احضار شد.
رئیس دانشگاه آزاد همدان به دادگاه احضار شد

تکنولوژی جدید

ممکن است بپسندید...