صوت منتظری ردگم‌کنی از حسین فریدون است؟

صوت منتظری ردگم‌کنی از حسین فریدون است؟

سوژه کردن موضوعات زیرخاکی مثل کلیپ ۶ سال پیش حسن عباسی یا صوت ۲۷ سال پیش منتظری، رد گم کنی های بزرگ برای فراموشی ناکارامدی دولت پیشابرجام و پسابرجام، فسادهای سازمان یافته در دولت و موج مطالبه گری عمومی.

صوت منتظری ردگم‌کنی از حسین فریدون است؟

(image)

سوژه کردن موضوعات زیرخاکی مثل کلیپ ۶ سال پیش حسن عباسی یا صوت ۲۷ سال پیش منتظری، رد گم کنی های بزرگ برای فراموشی ناکارامدی دولت پیشابرجام و پسابرجام، فسادهای سازمان یافته در دولت و موج مطالبه گری عمومی.
صوت منتظری ردگم‌کنی از حسین فریدون است؟

قرآن

ممکن است بپسندید...