تقویم فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی تدوین شد

تقویم فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی تدوین شد

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علمی و کاربردی گفت: تقویم فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی تدوین و در اختیار واحدها قرار می‌گیرد.

تقویم فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی تدوین شد

(image)

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علمی و کاربردی گفت: تقویم فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی تدوین و در اختیار واحدها قرار می‌گیرد.
تقویم فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی تدوین شد

خبرگزاری دانشگاه های کشور

ممکن است بپسندید...