حذف کارت سوخت در کمیسیون انرژی رد شد

حذف کارت سوخت در کمیسیون انرژی رد شد

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: کمیسیون انرژی حذف کارت سوخت را به مصلحت ندیده و بر مصوبه مجلس قبل در این باره صحه گذاشت.

حذف کارت سوخت در کمیسیون انرژی رد شد

(image)

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: کمیسیون انرژی حذف کارت سوخت را به مصلحت ندیده و بر مصوبه مجلس قبل در این باره صحه گذاشت.
حذف کارت سوخت در کمیسیون انرژی رد شد

بازی

ممکن است بپسندید...