رسایی: چندسال طول می‌کشد روحانی به این واقعیت پی ببرد؟

رسایی: چندسال طول می‌کشد روحانی به این واقعیت پی ببرد؟

همه به یاد داریم که درست در ایامی که امام خامنه ای بر عدم خوش بینی در مذاکره با آمریکا تأکید می کردند، آقای روحانی به این مذاکرات اصرار داشتند و معتقد بودند که خوش بینی و بدبینی در عالم سیاست معنی ندارد.

رسایی: چندسال طول می‌کشد روحانی به این واقعیت پی ببرد؟

(image)

همه به یاد داریم که درست در ایامی که امام خامنه ای بر عدم خوش بینی در مذاکره با آمریکا تأکید می کردند، آقای روحانی به این مذاکرات اصرار داشتند و معتقد بودند که خوش بینی و بدبینی در عالم سیاست معنی ندارد.
رسایی: چندسال طول می‌کشد روحانی به این واقعیت پی ببرد؟

کانون نماز

ممکن است بپسندید...