هرچه به انتخابات نزدیک‌تر ‌شویم، توهین‌ به رییس‌جمهور افزایش می‌یابد

هرچه به انتخابات نزدیک‌تر ‌شویم، توهین‌ به رییس‌جمهور افزایش می‌یابد

هرچه به انتخابات نزدیک‌تر ‌شویم، توهین‌ به رییس‌جمهور افزایش می‌یابد

هرچه به انتخابات نزدیک‌تر ‌شویم، توهین‌ به رییس‌جمهور افزایش می‌یابد

مرجع توریسم

ممکن است بپسندید...