در شأن دانشگاه نیست که به نظر انتقادی در مورد برجام، تشکل های انقلابی را تحت فشار قرار دهند

در شأن دانشگاه نیست که به نظر انتقادی در مورد برجام، تشکل های انقلابی را تحت فشار قرار دهند

معاون فرهنگی سیاسی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها گفت: اصلا در شأن یک محیط آکادمیک نیست که به خاطر درج چند علامت تعجب در یک بیانیه یا یک نظر انتقادی در مورد برجام، تشکل های انقلابی را تحت فشار قرار دهند.

در شأن دانشگاه نیست که به نظر انتقادی در مورد برجام، تشکل های انقلابی را تحت فشار قرار دهند

(image)

معاون فرهنگی سیاسی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها گفت: اصلا در شأن یک محیط آکادمیک نیست که به خاطر درج چند علامت تعجب در یک بیانیه یا یک نظر انتقادی در مورد برجام، تشکل های انقلابی را تحت فشار قرار دهند.
در شأن دانشگاه نیست که به نظر انتقادی در مورد برجام، تشکل های انقلابی را تحت فشار قرار دهند

کرمان نیوز

ممکن است بپسندید...