مقابله با فساد سیستمی به یک مطالبه عمومی در کشور تبدیل شده است

مقابله با فساد سیستمی به یک مطالبه عمومی در کشور تبدیل شده است

جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که عصر امروز به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با موضوع بررسی آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی برگزار شد.

مقابله با فساد سیستمی به یک مطالبه عمومی در کشور تبدیل شده است

(image)

جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که عصر امروز به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با موضوع بررسی آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی برگزار شد.
مقابله با فساد سیستمی به یک مطالبه عمومی در کشور تبدیل شده است

مدرسه

ممکن است بپسندید...